Imatge principal
Damià Ramis

Arxiu

Penjoll d'ós de s'Hospitalet Vell

Data publicació


Descripció

Nom de la peça: Penjoll.

Número: 5766-2.

Cronologia: Finals del II mil·lenni aC (Bronze final).

Material: Os.

Dimensions: 6,4 cm de longitud i 1,3 cm d'amplada. Pesa 5 g.

Estat de conservació: Bona. Restaurat l'any 2006.

Procedència: S'Hospitalet Vell (Manacor).

Descripció: Es tracta d'una plaqueta rectangular amb doble perforació circular a cada un dels dos extrems, encara que dues es troben trencades. La cara exterior de l'os es troba decorada amb dues sèries de cinc cercles incisos (Ø=4 mm) amb un punt central també incís, disposats a grans trets en dues fileres paral·leles. La superfície de la peça presenta una coloració grisa, producte d'un procés d'enduriment al foc. Els caires de la plaqueta es troben polits, amb les marques d'abrasió especialment visibles a la cara interna de l'os.

Context: La peça prové de l'àrea exterior de la naveta 1, també anomenada naveta Ponent, del jaciment de s'Hospitalet Vell, i es va trobar a les excavacions de l'any 2006 (Conjunt 95) formant part d'un nivell amb abundància de materials de rebuig (UE 37). Aquest nivell es pot considerar contemporani a grans trets a la darrera fase d'ús de la naveta 1, que havia estat excavada prèviament als anys 80. Des d'un punt de vista cultural, dins un context de gradual empobriment de la indústria òssia a les Balears, aquesta plaqueta --juntament amb altres dos exemplars semblants recuperats recentment a les excavacions del poblat dels Closos de Can Gaià (Felanitx)-- representa un dels objectes d'os més elaborats d'aquesta fase prehistòrica.

Bibliografia

Bibliografia

BELENGUER, C. & MATAS, F. (2005). La indústria òssia dels Closos de Can Gaià. Mayurqa, 30: 263-287.

CANTARELLAS, C. (1974). La industria del hueso en Mallorca durante la Edad del Bronce. In VI Symposium de Prehistoria Peninsular. Prehistoria y Arqueología de las Islas Baleares. Barcelona: Universitat de Barcelona. Instituto de Arqueología y Prehistoria. Publicaciones Eventuales, 24: 73-88.

PONS, G. (1999). Anàlisi espacial del poblament al Pretalaiòtic final i al Talaiòtic I de Mallorca. Palma: Consell de Mallorca, Col·lecció La Deixa, 2.

SALAS, M. & RAMIS, D. (en premsa). Resultats preliminars de les intervencions en els naviformes de s'Hospitalet Vell (Manacor). III Jornades d'Arqueòlegs de les Balears (Maó, 2008).