Imatge principal
Antoni Ferrer Rotger

Arxiu

Part mòbil d’un molí manual de vaivé

Data publicació


Descripció

Nom de la peça: Part mòbil d’un molí manual de vaivé.

Número: 6178-3.

Cronologia: Edat del bronze (ca. 1600-1400 cal BC).

Mides: 33 cm de llarg, 20,5 cm d’ample i 8 cm de gruix.

Estat de conservació: Regular. Li falten les protuberàncies dels extrems. Està recobert de concrecions calcàries.

Material: Pedra calcària.

Descripció: Part mòbil d’un molí manual de pedra calcària de color blanquinós, amb la superfície concrecionada. Presenta la base lleugerament convexa i el dors llis. Als extrems, s’hi poden apreciar els arrencaments de dues protuberàncies que servien per facilitar la subjecció de l’utensili a la persona que l’accionava. Aquestes dues protuberàncies es van trencar, tal vegada expressament per amortitzar l’objecte.

Procedència: Naveta 3 del jaciment de s’Hospitalet Vell (Manacor). UE-7. Conjunt 38. Campanya 2009.

Context: Aquesta peça es va trobar dins un nivell (UE-7) interpretat com l’enderroc del sostre de la naveta, de forma que ja havia estat amortitzat i reutilitzat, segurament, com a material constructiu.

Aquest tipus d’objectes són molt habituals en contextos domèstics de les Illes Balears durant l’edat del bronze. Servien per moldre cereals i, possiblement, altres aliments. La part mòbil es feia anar i venir sobre una altra peça lítica plana, dipositant els grans de cereal entre les dues peces. La fricció capolava les llavors fins a convertir-les en farina.

Els molins manuals són un tipus d’eines amb una història molt llarga. Se’n coneixen alguns exemples puntuals d’època paleolítica, però la seva expansió està estretament lligada a la difusió de l’agricultura dels cereals que es produeix a partir del neolític.

A les Illes Balears aquest tipus d’eina arriba ja, molt probablement, amb les primeres onades de pobladors. Se seguirà emprant, amb algunes variacions pel que fa a la mida i la forma, durant tota la prehistòria i la protohistòria. Mentre que a gairebé tota la resta de la Mediterrània occidental els molins rotatius substitueixen els molins manuals de vaivé al llarg de l’edat del ferro, a les Illes Balears aquests darrers es continuaran utilitzant fins a la conquesta romana.

Bibliografia

Bibliografia

ALONSO, N. (2004). “La transformació dels productes vegetals: la mòlta”. A: BUXÓ, R. (coordinador). Eines i feines del camp a Catalunya. L’estudi de l’agricultura a través de l’arqueologia. Girona.

FERRER, A. (2011). “El procesado de los cereales en Menorca (Islas Baleares, España) durante la Edad del Hierro. Una aproximación a partir de la etnología y la arqueología experimental”. A: La investigación experimental aplicada a la Arqueología. Granada.