Imatge principal
Silvia Alcaid

Arxiu

Botella bizantina

Data publicació


Descripció

Nom de la peça: Gerra de bronze.

Número: 557

Cronologia: segles VI-VIII d. C.

Dimensions: 24 cm d'alçada, 12,5 cm de diàmetre a la base i 5,5 cm a la vora.

Material: bronze.

Estat de conservació: restaurat.

Procedència: es desconeix el context arqueològic i les circumstàncies en què es va trobar aquesta peça, que forma part de la col·lecció arqueològica de Mn. J. Aguiló.

Descripció: gerra de cos rebaixat, de parets exvasades des de la base i de coll troncocònic. Es conforma mitjançant plaques d'aquest metall unides i amartellades. Entorn del coll presenta una banda destinada a reforçar-lo i a fixar la nansa, que a més hauria estat fixada al cos. La coberta és de forma cilíndrica i conserva part de la cadena que el lligava, bé a la banda que envolta el coll, bé a la nansa, que no es conserva. Les espatlles mostren una decoració incisa formada per cercles concèntrics ornats amb un motiu d'espiga.

Context: És una variant del Tipus I de la classificació proposta per B. Pitarakis d'una producció de gerres de bronze de les mateixes característiques morfològiques i tècniques. La seva producció es situa entre els segles VI i VIII d. C., encara que coneixen una difusió especialment intensa al segle VII d. C. Els tallers que realitzen aquestes peces es reuneixen al voltant de dues regions: la costa de l'Egeu i la Mediterrània oriental.

Bibliografia

Bibliografia

Bujard, J., 2005, "Les objects métalliques d'Umm al-Walid (Jordanie)". Antiquité Tardive, 13 : 135-140.

Michaelides, , 2001, "Archeologia Paleocristiana a Cipro", XLIV Corso di Cultura sull'Arte Ravennate e Bizantina. Seminario Internazionale sul tema: <<Le grandi isole nel Mediterraneo orientale tra Tarda Antichità e Medioevo>>. In memoria di Luciano Laurenzi. Ravenna.

Mundell, M., 2001, "Beyond de Amphora: Non-Ceramic Evidence for Late Antique Industry and Trade", a Kingsley, S. & Decker, M. (Ed.), 2001, Economy and Exchange in the East Mediterranean during Late Antiquity. Proceedings of a Conference at Somerville College, Oxford, 29th May, 1999 , Oxford.

Pitarakis, B., 2005a, "Une production caractéristique de cruches en alliage cuivreux (Vè-VIIIè siècles): typologie, techniques et diffusion", Antiquité Tardive, 13: 11-27.

Pitarakis, B., 2005b, "Survivance d'un type de vaisselle antique à Byzance: les authepsae en cuivre des Vè-VIIè siècles", Mélanges Jean-Pierre Sodini, Travaux et Mémories du Centre de Recherche d'Historie et Civilisation de Byzance15: 673-686.