Imatge principal
Mateu Riera Rullan

Arxiu

Peces ceràmiques de Son Peretó

Data publicació


Descripció

Nom de la peça: Late Roman Amphora 1 (LRA1).

Cronologia: Segles V i VI dC. Hi ha una variant tardana del segle VII.

Mides: diàmetre boca: 8,3 cm; alçada conservada: 18 cm

Material: Ceràmica

Descripció: Àmfora de cos lleugerament globular, coll alt i estret, i vora poc prominent   formada per un moderat engruiximent exterior. La seva base sol ser còncava culminant en una petita protuberància. Les anses solen ser de seccions molt irregulars producte d'un plegament longitudinal. Aquestes uneixen el coll amb l'espatlla formant un angle recte. El cos presenta un lleuger acanalat de densitat i intensitat molt variables. És freqüent que presentin tituli picti amb tinta de color vermell sobre el coll i l'espatlla simplement indicant la capacitat o, també, amb missatges de caràcter ideològic. El color de la pasta varia entre el beix i el marró-ataronjat, i mostra un aspecte arenós. La superfície externa sol presentar un revestiment de color de crema o groguenc.

Procedència: Porto Cristo.

Context: És un dels tipus amfòrics de l'antiguitat tardana de més amplia difusió temporal i geogràfica. Sembla que es varen produir al Mediterrani oriental a la franja costanera entre Cilícia i Síria septentrional, i a l'illa de Xipre i tal vegada a Rodes. Sembla segur que es varen utilitzar per transportar vi, però tampoc no es descarta que haguessin servit per dur oli. Se'n troben per tota la Mediterrània i a les cinc illes més grans de les Balears. Els estudis més destacats referents a aquests tipus d'àmfora arribats a la Mediterrània occidental són els de Riley (1981), Keay (1984) i Remolà (2000). Per a les Balears, Cerdà (1999).

Bibliografia

Bibliografia

BONIFAY, M.; VILLEDIEU, Y. 1989: "Importations d'amphores orientales en Gaule (V-VIIème s.)", Recherches sur la céramique byzantine, BCH, sup. 18, 17-46.

CERDÀ, D. 1999: "El vi en l' ager pollentinus i el seu entorn", Col·lecció La Deixa , 3, Palma.

KEAY, S.J. 1984: "Late Roman Amphorae in the Western Mediterranean", B.A.R. International Series , 196, Oxford.

PANELLA, C. 1986: "Le anfore tardo antiche: centri di produzione e mercati preferenziali", GIARDINA, A. Ed. Società romana e Impero tardo antico , III, Roma, 251-277.

REMOLÀ, J. A. 2000: "Las ánforas tardo-antiguas en Tarraco ( Hispània tarraconensis ). Siglos IV-VII d.C.", Col·lecció Instrumenta , 7, Barcelona.

RILEY, J. A. 1981: Excavations at Carthege 1977. Conducted by the University of Michigan , VI, Ann Arbor, 86-124.