Imatge principal

Arxiu

Elements escultòrics gòtics de la torre de ses Puntes

Data publicació


Descripció

Nom de la peça: Elements escultòrics gòtics de les finestres coronelles de la torre de ses Puntes.

Número: 6108-1, 6108-2, 6108-3, 6108-4, 6108-5

Cronologia: Segle XIV.

Mides: Capitells 17,7 x 17,7 x 25,5 cm. Bases 22 x 26 x 11,5 cm.

Material: Marès.

Estat de conservació: Regular.

Procedència: Dipòsit de l'Escola Municipal de Mallorquí.

Descripció: Conjunt de cinc peces escultòriques de marès que formaven part de les columnes gòtiques de les finestres coronelles de la torre de ses Puntes.

Tot i que el conjunt està format per cinc peces, es tracta realment de quatre elements escultòrics, ja que un dels capitells està xapat en dues peces. Aquests quatre elements, en marès, són els dos capitells i les dues bases corresponents a cada una de les dues finestres coronelles de la torre de ses Puntes, que foren recollits pel senyor Gabriel Barceló, antic director de l'Escola Municipal de Mallorquí, i que es conservaren en aquesta institució fins el 2008, any en què foren dipositades en el Museu d'Història de Manacor.

Els capitells estan formats per dos cossos piramidals superposats de base quadrada, amb decoració vegetal incisa molt senzilla. La part superior, que s'unia amb la base de l'arc, presenta unes línies incises en forma de creu per tal que l'abeurat d'unió tengués on aferrar. 

Quant a les bases, presenten tres dels seus costats motllurats, mentre que el quart, que no es veia des de l'exterior, és llis. Aquestes motllures són bastant senzilles i resulten de la combinació del bossell de base, una mitja canya i un bossellet.

Originalment el conjunt es completava amb una columneta de base octogonal, que és la que dóna nom a la finestra coronella. 

Aquest elements foren retirats de les finestres de la torre quan fou restaurada el 1985 pels arquitectes Neus Garcia Inyesta i Guillem Oliver Sunyer.

Context: A Manacor es conserven algunes edificacions que tenen els seus orígens a l'època medieval, en el segle XIV. A part d'algunes cases del centre històric de la ciutat, entre aquestes construccions en destaquen quatre: la Rectoria, la torre del Palau, la torre dels Enagistes i la torre de ses Puntes.

La torre de ses Puntes era, segons les descripcions antigues, una construcció senyorial rural amb torre de defensa, formada per diferents cossos i tàpies organitzats al voltant d'una gran clastra, que es trobava ubicada als afores de la vila de Manacor. Aquest conjunt d'edificacions reproduïa amb fidelitat gairebé perfecta les façanes de pedra tallada dels models catalans, amb un gran portal de mig punt amb dovelles de gran desenvolupament, finestres coronelles en el pis, amb capitells emparentats amb els capitells romànics, amb potents contraforts i coronades per merlets. 

Actualment aquesta edificació es troba situada en el nucli urbà de Manacor, ja que un dels barris sorgits a principi de segle XX ho va fer al seu voltant. 

Conserva únicament un dels nombrosos cossos que formaven el conjunt original, ja que a la dècada dels anys 30 del segle XX s'enderrocaren la major part dels bucs i tàpies per construir en el seu solar el centre d’educació infantil Sa Torre. Només restà la torre, a la qual s'obrí el portal de mig punt i les dues finestres coronelles.

Bibliografia

Bibliografia

AADD, Gran Enciclopèdia de Mallorca, Promomallorca, Inca, 1989 – 1998.

DURLIAT, M., L'art en el regne de Mallorca, Ed. Moll, Mallorca, 1998.

FULLANA, M., Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció, Ed. Moll, Mallorca, 1999.

FUSTER, G., Història de Manacor, Lleonard Muntaner, Mallorca, 2006.

GRIMALT GELABERT, M., RIERA SASTRE, A., Manacor. Guia dels pobles de Mallorca, Hora Nova, SA, Mallorca, 1999.

HABSBURGO-LORENA, LL. S., Les Balears descrites per la imatge i la paraula, Grup Serra, Palma, 2002.