Imatge principal

Archivo

"Esmolador de s'Hospitalet Vell"

Data publicació


Descripción

Nom de la peça: esmolador.

Número: 6236-11.

Cronologia: edat del bronze (ca. 1600-1400 cal BC).

Mides: 6 cm de llargada; 3 cm d'alçada.

Pes: 166 g.

Estat de conservació: bo. Presenta concrecions calcàries que cobreixen bona part de la  cara inferior.

Material: pedra sorrenca.

Descripció: petit objecte de pedra aplanat. Una de les cares és bastant plana, possiblement per tal de poder-lo posar en terra de forma estable durant la seva utilització. El contorn presenta una forma irregular, que en part es deu, possiblement, a la forma natural de la pedra que es va seleccionar per fabricar-lo. Tot i així, presenta algunes superfícies planes, producte del seu ús per allisar materials durs o esmolar eines metàl·liques. El tret més distintiu és una estria que travessa la part superior, de banda a banda. És possible que s’emprés per esmolar o donar forma a objectes com els punxons d’os o metall. Per la banda inferior presenta una altra estria semblant, menys pronunciada, en direcció obliqua a la de la part superior. Aquesta segona estria podria indicar l’existència de dues fases d’ús en l’objecte.

Procedència: naveta 4 del jaciment de s’Hospitalet Vell (Manacor). UE-57. Conjunt 209. Campanya 2010.

Context: aquesta peça es va trobar a l’interior de la naveta 4, i amb tota probabilitat formava part de l’utillatge que utilitzaven en el dia a dia els habitants d’aquest habitatge.

Objectes semblants apareixen en contextos domèstics de les Illes Balears durant l’edat del bronze. A les Illes Balears aquest tipus d’eina arriba ja, molt probablement, amb les primeres onades de pobladors. Se seguirà emprant, amb notables variacions pel que fa a la forma, fins a l’època contemporània.

Investigador: Antoni Ferrer

Bibiliografía

Bibliografia

Anglada, M.; León, M. J.; Ramis, D. i Salas, M. (2019). Promontoris i murades. Els assentaments costaners de l’edat del bronze a Mallorca i Menorca. Maó.

 

Delgado Raack, S. (2009). Prácticas económicas y gestión social de recursos (macro) líticos en la prehistoria reciente (III-I milenios AC) del Mediterráneo occidental. Universitat Autònoma de Barcelona [tesi doctoral].