Imatge principal
Antònia Soler i Nicolau

Archiv

Fragment de làpida romana del fons submarí de Porto Cristo

Data publicació


Beschreibung

Nom de la peça: fragment de làpida sepulcral romana, probablement dedicada a una dona.

Número: 1

Cronologia: final s. I dC - mitjan s. II dC.

Material: marbre de Luni.

Dimensions: 13 x 10 x 3 cm (alt x ample x fondo).

Estat de conservació: mutilada (en tenim tan sols una petita part).

Procedència: fons submarí de Porto Cristo, la qual cosa tant pot indicar que caigués a la mar des de les immediacions (procedent de sa Carrotja, per exemple), com que arribàs al port com a buidatge de llast d'un vaixell que l'hagués arreplegat des de qualsevol indret costaner de la Mediterrània en un període entre finals de l'antiguitat clàssica i el segle XVII.

Descripció: fragment de làpida de marbre blanc de forma romboïdal amb restes de concrecions marines. En el verso presenta la inscripció E·SE: la E té els traços horitzontals rectes i el del mig lleugerament més curt. La S té la corba superior més ampla que la inferior; no és estreta, però tampoc no arriba a ser rodona. Ambdues lletres estan rematades amb àpexs. La interpunció és triangular. Sota aquestes lletres hi ha les parts superiors d'altres lletres, presumiblement TA, igualment acabades en àpexs, tot i que més desgastades per efecte de l'erosió marina al cantell de la peça.

Context: va arribar al Museu per donació de Sebastià Balaguer (17-06-1981) juntament amb altres vint-i-quatre peces, també procedents del fons marí, molt diverses (fragments d'olles, de bols de cuina, de tègula romana, un ganivet, una destral, mànecs d'os...), la cronologia de les quals balla entre l'època romana i la bizantina. No es té cap constància del punt exacte de trobada, ni que la troballa d'aquesta i d'altres peces de la col·lecció fos conjunta.

Literaturverzeichnis

Bibliografia

CEBRIÁN FERNÁNDEZ, R. (2000). Titulum fecit: la producción epigráfica romana en las tierras valencianes. Madrid: Real Academia de la Historia.

Corpus Inscriptionum Latinarum (=CIL) (1853- ). Berlín.

DE PALOL, P. [et al.] (1968). Notas sobre las basílicas de Manacor, en Mallorca. Valladolid.

DI STEFANO MANZELLA, I. (1987). Mestiere di epigrafista. Roma: Quasar.

Epigraphic Database Heidelberg (=base de dades d'epigrafia romana) [en línia]. <http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/home&gt;

Epigraphic Database Roma (=base de dades d'epigrafia grega i romana) [en línia]. <http://www.edr-edr.it/Italiano/index_it.php&gt;

JÁRREGA DOMÍNGUEZ, R. (2011). «El port romà de Barcino (Barcelona) i el praefectus orae maritimae Laeetanae, un possible portus comercial». Butlletí Arqueològic de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, p. 81-120.

LASSÈRE, J.-M. (2007). Manuel d'épigraphie romaine. 2a ed. revisada. Paris: Picard. 2 v.

MARIMON RIBAS, P. (2014). Mallorca: de Roma a l'Islam (123 aC – 903 dC). Palma: Lleonard Muntaner. (Llibres de la Nostra Terra; 93)

MARIMON RIBAS, P.; SOLER I NICOLAU, A. (2013). «Nueva lectura de las piezas CIBal 42 y 43». Epigraphica LXXV, p. 486-497.

RUBIÓ I BELLVER, J. (1909-1910). «Troballa d'una basílica cristiana primitiva a les inmediacions del Port de Manacor». Anuari de l'IEC, p. 361-377.

SOLER I NICOLAU, A. (2011). El fons epigràfic de la Col·lecció Despuig d'Escultura Clàssica. Palma.

TORRES I ORELL, F.; MUNAR I GRIMALT, M. (2005). «L'excavació arqueològica de la basílica paleocristiana de Porto Cristo i la seva restauració». A: III Jornades d'Estudis Locals a Manacor: Espai, fet urbà i societat a Manacor, p. 191-198.

VENY, C. (1965). Corpus de las inscripciones baleáricas hasta la dominación árabe. Roma: CSIC.