Die zeitschrift MUSA

Die Zeitschrift MUSA wurde im Rahmen der Woche des Buches 2004 ins Leben gerufen. Sie soll ein Referenzpunkt für alle sein, die an Museen, kulturellem Erbe, Restauration, Ethnologie und Alltagkultur interessiert sind.

In den verschiedenen Abschnitten werden bestimmte Werte gefördert, dabei wird die Erhaltung und die Verbreitung materieller und der immaterieller Kulturwerte, die Teil unseres Erbes sind, besonders betont. Die Zeitschrift entstand aus dem Bedürfnis heraus, den Punkten Gehör zu verleihen, die uns in den Ortschaften im östlichen Teil Mallorcas, dem Llevant, besonders wichtig sind, mit spezieller Referenz auf Manacor. Wir glauben dabei, dass viele der von uns angesprochenen Thematiken auf die gesamte Insel zutreffen.

Die Zeitschrift soll voraussichtlich einmal pro Jahr erscheinen.

Die verschiedenen Abschnitte, in die die Zeitschrift ursprünglich unterteilt wurde, sind folgende: 

 1. Leitartikel. In diesem Artikel wird die Thematik der jeweiligen Ausgabe angesprochen oder auch eine aktuelle Neuigkeit zum Thema Kultur in unserem Bereich.
 2. Dossier. Dieser Abschnitt enthält Artikel, die von unseren Mitarbeiter zu unterschiedlichen wichtigen Themen eingereicht wurden, ebenso werden bestimmte Aspekte im Format von Monographien behandelt. 
 3. Jahresbericht über die Aktivitäten des Museums. Wir glauben, dass dieser Abschnitt wichtig ist, um die Ausstellungs- und Veröffentlichungspolitik unserer Institution bekannt zu geben. Andererseits, glauben wir, dass genauso, wie wir von den Aktivitäten anderer Zentren gelernt haben, um dann Erfahrungen in der gleichen Linie umzusetzen, wir dazu beitragen können, die Museologie der Insel zu verbessern.
 4. Besprechungen. In diesem Abschnitt werden zwei oder drei Veröffentlichungen besprochen, die interessant sein können für alle, die sich mit Kulturmanagement beschäftigen oder die in den Bereichen unterrichten, die wir hier behandeln.
 5. Bibliographie. Die neusten interessanten Artikel für unsere tägliche Arbeit und für unsere Studienrichtungen sind in diesem Abschnitt zu finden. Doch können hier auch Titel zu finden sein, die vielleicht schon zwei Jahre alt sind, die aber auf der Insel nicht bekannt sind und von denen wir denken, dass sie für die durchzuführenden Untersuchungen von Bedeutung sein können
 6. Museen im Internet. In diesem Abschnitt kommentieren wir Websites, die aufgrund ihres Designs oder ihrer Thematik neuartig sind, auch wenn das nur einen Teil der Website betrifft.
 7. Restaurierungs-Workshop. Die Zeitschrift MUSA des Historischen Museums von Manacor will zur Debatte und Reflexion über alle Ideen anregen, die uns neue Perspektiven eröffnen in der Forschung und der Verwaltung, mit der wir uns beschäftigen.
Número 0

Número 0

El número 0 tenía como objetivo presentar las conferencias que se realizaron durante el año 2002/2003 con motivo de la exposición Cent anys de llum: Història d’un poble que conmemoraba el centenario de la llegada de la electricidad a Manacor.

Dossier:

 • Consideracions sobre l’impacte de l’energia elèctrica Gaspar Fuster Veny
 • Manacor: electricitat i indústria Josep Pascual Tortella
 • L’electrificació rural dins el context de l’electrificació de Balears Ernesto Bonnín Angel
 • Petita agenda de la tecnologia Gaspar Fuster Veny
 • Mostra fotogràfica de l’exposició Cent anys de llum: Història d’un poble
Número 1

Número 1

El número 1 tenía como objetivo conocer la gestión de diferentes museos locales de las islas y crear una red de intercambio de experiencias.

Dossier:

 • El Museu Municipal de Ciutadella Antoni Camps
 • El Museu Arqueològic de Son Fornés: de la investigació a la difusió Cristina Rihuete
 • El Museu Balear de Ciències Naturals Carol Constantino
 • Museus de Sa Pobla Ramon Molina
 • Can Ros. El Museu d'Etnografia d'Eivissa Lina Sansano
 • El Museu de Pollença Margalida Cànaves
 • El Museu d'Història de Manacor Magdalena Salas
 • Memòria de les activitats del Museu durant l'any 2003 Magdalena Salas
Número 2

Número 2

Dossier:

 • Obres de consolidació i restauració del conjunt de pilastres, arcs i voltes del Claustre de Sant Vicenç Ferrer de Manacor (Balears) Miquel Vidal i Femenies
 • La conservació i restauració de bronzes arqueològics C. Immaculada Rigo Febrer
 • Restauració de dos quadres de Miquel Pont i Cantallops, representant el Sant Sopar i l’oració a l’hort, ubicats a l’església dels Dolors de Manacor Maria del Mar Riera i Vallès
 • El procés de conservació en el cas dels materials orgànics de procedència subaquàtica, en el marc del nostre territori Marina Crespí
 • Restauració de fanals de Setmana Santa Joana Mª Melis Huguet
 • S’Hospitalet Vell, un exemple de conservació del patrimoni immoble Margalida Munar Grimalt
 • Memòria de les activitats del Museu durant l’any 2005 Magdalena Salas Burguera
Número 3

Número 3

Dossier:

 • L’estudi de la col·lecció pictòrica del Museu Krekovic. Climent Romaguera
 • Estudi de la col·lecció Pascual Frau del Museu d’Història de Manacor. Catalina Fullana
 • Els nous coneixements generats per l’estudi de les col·leccions arqueològiques i la seva difusió: l’exposició Del megàlit a la naveta. Lluís Plantalamor, Joaquim Pons, Silvia Villalonga i Antoni Ferrer.
 • Les col·leccions de la Societat Arqueòlogica Lul·liana dipositades al Museu de Mallorca. Mª Magdalena Alomar i Maria M. Nieto
 • La col·lecció Llorente d’armes històriques del Museu Històric-Militar castell de Sant Carles. Elena Conde i Antoni Lull.
 • Els plats mallorquins de la col·lecció Mulet del Museu de Lluc. Elvira González Gozalo
 • Memòria de les activitats del Museu durant l’any 2006 Magdalena Salas Burguera
Número 4

Número 4

Dossier:

 • Patrimonis emergents. El cas del patrimoni industrial i la seva protecció. M. Francisca Cursach Pastor
 • Els molins de vent fariners a Manacor. Estat actual. Catalina Busquets i Margalida Guardiola.
 • Una fàbrica de maquinària preindustrial manacorina. “Melchor García”. Antoni Gorries Duran
 • Les fàbriques de teixits mecànics de Sóller. El patrimoni perdut. Antoni Quetglas Cifre, Plácid Pérez Pastor i Antoni Colom Guasp.
 • Perla. Indústria i glamour. Silve Pons i Cristina Santandreu.
 • Vells espais industrials, nous usos cívics: La intervenció entorn de la fàbrica tèxtil de Can Ribas, a la barriada de la Soledat de Palma. Joan Carles Fuster
Número 5

Número 5

Dossier:

 • El Gabinet didàctic del Museu de Menorca: una experiència en el camp de la difusió del patrimoni històric Gustau Juan Benejam
 • En construcció. Un departament educatiu en continua transformació Katia Martorell Martínez
 • L’educació ambiental al Museu Balear de Ciències Naturals Carolina Constantino de la Peña
 • Notes sobre el programa de difusió i comunicació a la ciutat romana de Pol·lèntia (Alcúdia, Mallorca) Ester Sacacia Orfila i Maria Francesca Rosselló Borràs
 • El procés de transformació del programa educatiu del Museu d’Història de Manacor Catalina Fullana, Magdalena Salas i Maria Antònia Taberner
 • Recursos didàctics en el museu d’etnografia d’Eivissa Lina Sansano Costa
Número 6

Número 6

Dossier:

PLA DIRECTOR DEL MUSEU D’HISTÒRIA DE MANACOR

Redacció i coordinació Elena Juncosa, historiadora i museòloga Magdalena Salas, directora del Museu d’Història de Manacor. Col·laboradors Sebastià Berga, arquitecte Catalina Fullana, historiadora Margalida Munar, restauradora Joan Pascual, arquitecte municipal de l’Ajuntament de Manacor

A.- PRESENTACIÓ

B.- CLAUS DEL PLA DIRECTOR

 • Punt de partida: el plantejament conceptual
 • La planificació estratègica del museu
 • Metodologia
 • Posada en marxa del Pla director.

C.- PLA ESTRATÈGIC PER AL MUSEU D’HISTÒRIA DE MANACOR

 • Definició de la institució
 1. Història del museu
 2. La torre dels Enagistes i els espais del museu
  1. Descripció de l’edifici
  2. Zonificació i recorregut del visitant
  3. Seguretat al museu
 3. Els recursos patrimonials: els fons del museu
 4. L’exposició permanent
 5. Conservació preventiva
  1. Adequació dels embalatges dels objectes que conformaven el fons del museu.
  2. Intervencions de restauració realitzades a les col·leccions que conformen el fons del Museu.
   1. Identificació d’antigues intervencions.
   2.  Processos de restauració realitzats els darrers 13 anys.
    1. Objectes procedents de les campanyes d’excavació impulsades pel mateix Museu.
    2. Objectes procedents del fons del museu
  3. Documentació de les intervencions de conservació.
 6. Exposicions temporals i programes didàctics
 7. El públic del museu
 8. La recerca científica
 9. La gestió

Anàlisi i evaluació de la realitat del museu i el seu entorn

 • Debilitats
 • Fortaleses
 • Amenaces
 • Oportunitats

Objectius a assolir

 • Objectius generals del Pla director
 • Objectius de programa
 • Objectius interpretatius i patrimonials
 • Objectius territorials
 • Objectius a nivell institucional
 • Objectius finals del Museu
Número 7

Número 7

Dossier:

PROJECTE D’INTERVENCIÓ A LA TORRE DEL PALAU DE MANACOR

 • Editorial
 • Recerca documental. Pilar Castor
 • Estudi arqueològic. Magdalena Salas
 • Evolució històrica. Joan Pascual
 • El projecte de restauració. Joan Pascual
 • El procés de conservació. Miquel Vidal
 • Glossari.
 • Bibliografia.
 • Memòria de les activitats del Museu durant l’any 2010.

Magdalena Salas i Joan Palmer

Número 8

Número 8

Dossier:

EL CONJUNT PALEOCRISTIÀ DE SON PERETÓ (MANACOR, MALLORCA)

Excavació i adequació de les habitacions del sector oest Editorial M.A. Cau, M. Salas, M. Riera

 1. Els inicis del cristianisme a les Illes Balears: una perspectiva històrica J. Amengual
 2. Història de les investigacions a Son Peretó S. Alcaide
 3. Resultats de les investigacions arqueològiques al sector oest de Son Peretó M. Riera, M. A. Cau
 4. Primera aproximació global a la ceràmica de les campanyes 1982-1984 i 2005-2008 M. Riera i M. A. Cau
 5. El projecte de consolidació i restauració M. Munar
 6. El projecte d’adequació i difusió del jaciment tardoantic de Son Peretó M. Salas
 7. Interpretació i resultats del sector oest de Son Peretó M. Riera, M. A. Cau
 8. Caracterització arqueomètrica de la ceràmica comuna i de cuina de les habitacions del sector oest de Son Peretó M. A. Cau, E. Tsantini, J. M. Gurt
 9. Estudi de les monedes dels àmbits del sector oest T. Marot
 10. Estudi dels objectes metàl·lics del sector oest de Son Peretó G. Ripoll
 11. Aproximació a la gestió dels recursos faunístics a Son Peretó: campanyes 2005-2007 D. Ramis
 12. Estudi bioantropològic de les restes inhumades en el sector oest G. Prats, A. Malgosa
 13. Conclusions: Son Peretó, una comunitat tardoantiga a Mallorca.
 14. Bibliografia

Annexes

A- Llistat d’Unitats Estratigràfiques(M. Riera, M.A. Cau i A. Martínez)

B- Inventari de materials(M. Riera, M.A. Cau)

C- Planimetria(S. Alcaide, M. Riera i M.A. Cau)

D- Làmines de material(M. Riera, A. Martínez, Mª. J. Rivas, M.A. Cau, B. Vallori, S. Munar i M. Trias)

Número 9

Número 9

Dossier:

PER CAMINS DE TERRA I D'AIGUA

Estudi de Manacor i Sant Llorenç des Cardassar en època andalusina i fins just després de la conquesta de Jaume I (1229-30) Eugènia Sitjes Vilaró

Agraïments

Introducció

 1. La conquesta andalusina i el procés de colonització
 2. Manacor Andalusí. Les explotacions agrícoles (alqueries i rafals) de la part de Manacor
 3. Les estratègies de subsistència dels grups andalusins
 4. Els camins i el centre de la xarxa d'assentaments andalusins de la part de Manacor: la Cariat Açoch
 5. La conquesta i la destrucció de l'ordre pagès andalusí
 6. Discussió

Bibliografia

Número 10

Número 10

Dossier:

ELS INDIANS DE MANACOR. UNA HISTÒRIA MÉS ENLLÀ DEL QUAQUIN

Editorial M. Magdalena Salas Burguera

I. Context general de l'emigració balear a ultramar (1830-1960). Joan Buades Crespí

II. Manacor, la dècada negra. Sebastià Sansó Barceló

III. L'emigració manacorina

 • José Antonio Bernad Suñer
  • El viatge Qui emigrava
  • L'analfabetisme
  • L'emigració per barriades
  • L'ofici dels emigrants
  • L'emigració en xifres
  • Els músics manacorins
  • Ai Quaquín que has vengut de Prim!

IV. Cap a on anaven? Principals destins dels emigrants manacorins

 • José Antonio Bernad Suñer
  • Argentina
  • Uruguai
  • Brasil
  • Cuba
  • Puerto Rico
  • Xile
  • Altres destins

V. Els indians de Manacor. La importància de les històries personals. José Antonio Bernad Suñer

Número 11

Número 11

Dossier:

JOAN BINIMELIS.

Un manacorí del Renaixement (1539-1616)

Editorial M. Magdalena Salas Burguera

I. Vida i obra de Joan Binimelis, històriador i geògraf renaixentista (1539-1616). Miguel Àngel Escanelles

II. Aspectes de l’humanisme de Joan Baptista Binimelis. Alexandre Font Jaume

III. Binimelis, un manacorí apassionat pel coneixement. Juli Moll i Gòmez de la Tià IV. Binimelis, escriptor misogin Gabriel Ensenyat Pujol

Número 12

Número 12

ÍNDEX 

Editorial.........................................................................................  4

Magdalena Salas

Els grafits històrics de la torre dels Enangistes de Manacor........... 6

Elvira González Gozalo

Grafitis de la torre dels Enagistes de Manacor. Catàleg ................26

Textos i dibuixos:Elvira González

Fotografia: Toni Malága

Número 13

Número 13

EL PATRIMONI ETNOLÒGIC DEL MUSEU D’HISTÒRIA DE MANACOR

L’àmbit rural i domèstic. Catàleg del fons del molí d’en Fraret

Andreu Ramis Puig-gròs

Editorial

Introducció

 • Sobre el patrimoni etnològic.
 • La col·lecció museogràfica.
 • El catàleg.

La cultura productiva

 • El transport i la tracció animal.
 • L’agricultura.
 • La ramaderia.
 • La transformació agrícola.
 • La caça.

La cultura reproductiva

 • La cuina i l’alimentació.
 • La higiene.
 • L’artesania domèstica.
 • Els pesos i mesures.

Bibliografia*

Número 14

Número 14

LA TRANSCENDÈNCIA DEL FRAGMENT CERÀMIC

Elvira González Gozalo

Editorial

Introducció

 • Les peces de l’edat mitjana
 • Les peces de l’edat moderna
 • Producció ceràmica de Manacor

Catàleg

 • Alta edat mitjana. Període islàmic
 • Baixa edat mitjana. València
 • Baixa edat mitjana i postmedieval. Barcelona
 • Edat moderna. València
 • Edat moderna. Barcelona
 • Producció italiana
 • Una ceràmica extraordinària de l’edat moderna
 • Producció mallorquina
 • Producció de Manacor. Edat moderna

Bibliografia