Imatge principal

Archiv

Làpida sepulcral romana

Data publicació


Beschreibung

Nom de la peça: Làpida sepulcral romana

Nº de inventari: 6322

Cronologia: Finals del s. I dC.

Material: ciment blanc i esferes de vidres (és una còpia d'un original en pedra calcària)

Dimensions: 27 x 31 x 3-6 cm (alt x ample x fondo)

Estat de conservació: (És una rèplica)

Procedencia: Jaciment talaiòtic d'Es Boc (Manacor)

Data d’ingrés: abril del 2015

Situació topogràfica: Vitrina sala romana

Conservadors: María José Rivas i Guillem Mayol

Descripció: Rèplica d'una làpida funerària que hi ha dipositada en el Museu Bíblic de Palma de Mallorca, d'època romana i realitzada en pedra calcària. Presenta sis files de lletres i petita motllura a la part inferior. Les dimensions van d'uns quaranta centímetres aprox. a les parts més llargues als trenta aprox. als costats curts. La gruixa varia entre uns 3 i uns 6 cm. Línies de guiatge conservades. Paleografia una mica irregular (O més rodones al costat d'altres més allargades, L amb la barra horitzontal que no sempre fa corbatura, S amb múltiples variants, la majoria de caràcters rematats amb un àpex barroer, igual com són irregulars les interpuncions), tipus actuària: A amb el traç d'esquerra a dreta sensiblement més llarg; E i F amb tendència a posar el pal central no al mig, sinó més a prop del superior; M amb una forma molt cursiva i amb els traços d'esquerra a dreta més llargs i inclinats; N molt oberta. La mida de les lletres oscil·la entre 3 cm i 2,6 cm.

L'objecte original presenta una antiga restauració: tres fragments enganxats al costat superior dret, amb un tipus d'adhesiu no identificat, molt líquid, i estucat amb guix, sense neteja posterior de sobrants.

La còpia que hi ha al Museu actualment va ser feta pels restauradors Margalida Munar Grimalt i Bernat Burgaya Martínez a l'abril de 2015 a petició del Museu d'Història de Manacor per ser col·locada a la Sala Romana.

Context: Tot i que en el Corpus d'inscripcions del pare C. Veny (vg. bibliografia) la làpida és identificada com procedent de Santa Maria del Camí, sembla ser que hauria estat excavada a les immediacions del jaciment talaiòtic d'es Boc (Manacor), com recullen els diaris d'excavacions de Mn. Guillem Pasqual i Guillem Nadal (1930 p. 88).

Literaturverzeichnis

Bibliografia

ALCAIDE, Silvia & MAS Catalina & CAU, Miguel Ángel “L'Antiguitat tardana al municipi de Manacor: arquitectura cristiana i territori” III Jornades d'Estudis Locals a Manacor, 2005, p. 171-188.

ARAMBURU, Javier & GARRIDO, Carlos & SASTRE Vicenç Guía Arqueológica de Mallorca, Palma 1994.

KAJANTO, Iiro The Latin Cognomina, Roma,1982.

LASSÈRE, Jean-Marie Manuel d'épigraphie romaine, ed. Picard, 2 vols., 2a ed. revisada, Paris, 2007.

MASCARÓ PASARIUS, J. (coord) Mapa general de Mallorca (complement al Corpus de Toponimia de Mallorca), 2a ed., Palma 1987 (reimpr. de la del 1958)

MERINO, Josep & TORRES, Francisca “El poblament rural de Manacor 1136 des de la conquesta romana fins a la islamització” dins I Jornades d'Estudis Locals de Manacor, Manacor, 2001, p. 143–157.

ORFILA, Margarita et alii “Nuevas perspectivas entorno a la romanización de la isla de Mallorca: el mundo rural”, Mayurqa23, 1996, p. 9-30.

PASCUAL GALMÉS, Guillem & NADAL GELABERT, Guillem Estudio y excavaciones de monumentos prehistóricos de Manacor y S. Llorenç (estudi premiat al certamen del Seminari Conciliar de Sant Pere, amb fotografies i plànols de talaiots dibuixats pels autors), 1930, manuscrit conservat a la Biblioteca Diocesana de Mallorca tema XVII, carp. 49, cert. 361, 73 fulls.

ROHDEN, Paul von & DESSAU, Hermann Prosopographia Imperii Romani saec. I. II.III, Berlín 1898.

VENY, Cristóbal Corpus de Inscripciones Baleáricas hasta la dominación árabe, Roma, CSIC, 1965, p. 19-20.