Imatge principal

Archivo

GERRA «OBRA DE BARCELONA»

Data publicació


Descripción

Nom de la peça: GERRA «OBRA DE BARCELONA».

Número: 6318-2.

Cronologia: ca. 1450.

Taller: Barcelona.

Material: Terrissa feta a torn, de pasta rosada, procedent de gran foc i construïda en dues parts (cos i llavi reforçat units).

Dimensions: 11 cm diàmetre boca x 81 cm alçada x 17 cm diàmetre base.

Estat de conservació: Fragmentada i reintegrada.

Procedència: Fons submarí de Porto Cristo. Derelicte.

Donació: Lluïsa Servera i Joan Rodagut de Manacor.

Descripció: Gerra «de vaixell», també denominada de «rebliment de volta», pel seu ús a les construccions gòtiques d’esglésies i catedrals de la ribera mediterrània del nostre país (Palma, Barcelona, Alacant, etc.), i que és la seva localització i extracció més comuna, deixant de banda les que s’extreuen puntualment dels derelictes, en casos més reduïts.

Presenta cos ovoide que s’aprima en un peu llarg amb base estreta i plana que, a pesar de tot, permet la seva estabilització a terra. La boca és plana i reforçada amb motllura interna que permet el seu agafament per absència d’anses.

El pes mitjà d’aquestes peces és d’uns 15 kg buides. Farcides no es podrien agafar per unes anses estàndards i aquesta funció la fa la boca, per on s’agafa la peça, i se la fa rodar girant el peu.

Aquesta peça no presenta cap segell de gerrer, malgrat això, té un vestigi en forma de dues línies paral·leles fetes a carbó que encara es conserven sobre l’espatlla que són, juntament amb la marca de mangra dels mercaders, unes de les marques característiques d’aquestes peces, probablement dels estibadors del port.

Bibiliografía

Bibliografia

Bibliografia:

VV.AA.: «Del rebost a la taula. Cuina i menjar a la Barcelona Gòtica». Museu d’Història de la Ciutat, Barcelona, 1994.

BARCELÓ CRESPÍ, Maria; ROSSELLÓ BORDOY, Guillem: «Terrissa». Palma, 1996, 48 i 54-59.

BASSEGODA NONELL, Joan: «La cerámica en la arquitectura gótica». Barcelona, 1977.

BEVIÀ GARCÍA, Marius; AZUAR RUIZ, Rafael (coord.): «Santa María descubierta». Alicante, 2005.

BELTRAN DE HEREDIA BERCERO, Julia: «La ceràmica localitzada a l’extradós de les voltes de la Pia Almoina de Barcelona». Ceràmica medieval catalana, Quaderns Científics i Tècnics, núm. 9. Barcelona 1997, 235-253.

BELTRAN DE HEREDIA BERCERO, Julia: «La ceràmica de les voltes del convent de Sant Agustí de Barcelona. Noves formes per la tipologia de la ceràmica comuna baix medieval de Barcelona». Arqueologia Medieval núm. 02. Barcelona, 2006, 46-67.

BELTRAN DE HEREDIA BERCERO, Julia: «Les gerres de transport marítim: Producció i comerç a Barcelona», Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Barcelona, 2012, 81-109.

CERDÀ I MELLADO, Josep Antoni: ROLDÓS I MASCLANS, Joan: «Trobada de terrissa catalana a l’església de Sant Miquel de Mata (Mataró, El Maresme)». Bolletí Informatiu de Ceràmica, núm. 55. Barcelona, 1994, 6-15.

GONZÁLEZ GOZALO, Elvira: «La cerámica de relleno de una bóveda de la Catedral de Mallorca». Memòria de llicenciatura, UIB, 1985 (inèdita).

GONZÁLEZ GOZALO, Elvira: «La cerámica bajomedieval de la Catedral de Mallorca». Actas del II Congreso de Arqueología Medieval Española, vol. III. Madrid, 1987, 471-482.

GONZÁLEZ GOZALO, Elvira: «Las vasijas de la Baja Edad Media de la Sala Capitular gótica». La Catedral de Mallorca, col. L’Illa de la Calma. Serie Mayor, núm. 25. Palma, 1995, 348-355.

GONZÁLEZ GOZALO, Elvira: «Ceràmica medieval (s. xiv-xv) i postmedieval (s. xvi-xviii) en el seu context arqueològic urbà». Mallorca i el comerç de la ceràmica a la Mediterrània. Palma, 1998, 46-63.

GONZÁLEZ GOZALO, Elvira: «La col·lecció de ceràmica del Museu Diocesà». Col. Gresol núm. 01. Palma, 2005.

GONZÁLEZ GOZALO, Elvira: «La Sala de Ceràmica del Museu Diocesà de Mallorca». Guia del Museu Diocesà de Mallorca. Palma, 2008, 99-102.

GONZÁLEZ GOZALO, Elvira: «La col·lecció de ceràmica del Museu de Lluc». Col. Gresol núm 05. Palma, 2011.

MENÉNDEZ FUEYO, José Luis: «Firmar la tinaja, marcar la historia. Marcas y grafittis en las cerámicas de Santa María de Alicante». MARQ, Arqueología y Museos, núm. 02. Alicante, 2007.

RIU RIU, Manel: «La ceràmica popular barcelonina del segle xiv. Aportacions a l’estudi de les seves formes i marques». Acta Mediævalia. Barcelona, 1984, 145-181.

ROIG I DEULOFÉU, Albert; ROIG I BUXÓ, Jordi: «Les peces de descàrrega de volta de l’església de Sant Fèlix (Sabadell, Vallés Occ., Barcelona): anys 1403-1420». La céramique médiévale en Méditerranée Occidentale, Actes du VI Congrès, Aix-en-Provence, 1995, 549-553.