El poblat prehistòric de s'Hospitalet Vell

El jaciment d'Hospitalet Vell es troba a la part meridional del terme de Manacor, prop de la costa en direcció a Cales de Mallorca. El poblat és accessible i gratuït. Compta amb informació en diferents idiomes.

A la dècada dels 70, dintre dels treballs de camp desenvolupats pel departament de Prehistòria de la Facultat de Lletres de Palma, quan depenia de la Universitat de Barcelona, es va aixecar una planimetria provisional del talaiot donada a conèixer a 1973. Des de llavors i fins l'any 1983 es varen dur a terme l'estudi del talaiot, del naviformes i del recinte amurallat.

El poblat prehistòric de s'Hospitalet Vell

Fes una visita virtual al jaciment amb la nostra aplicació accessible

Després d'aquestes actuacions no es varen tornar a començar els treballs fins l'any 2002 quan a través del Museu d'Història de Manacor es va posar en marxa un projecte de consolidació i d'adequació de les estructures excavades de cara a la difusió a un públic no especialista. Gràcies a aquestes campanyes s'han pogut salvar de l'oblit aquestes estructures prehistòriques i obtenir noves dades que ens permetran conèixer la forma de vida dels habitants d'aquest indret.

Amb l'aportació econòmica del Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Manacor, les campanyes s'han centrat en tres estructures del jaciment ja excavades:

  • Dos dels naviformes de l'edat del Bronze.
  • El talaiot i les habitacions adossades d'època talaiòtica (edat del Ferro).
  • El recinte rectangular d'època talaiòtica (edat del Ferro).

On es troba?

Es troba situat al polígon 21 parcel·la 121 del terme de Manacor i té el número d’inventari 26-140 del Catàleg de Centres d’interès cultural de Manacor. Les coordenades UTM són X= 522.600 Y= 4.370.380 Z= 85 amb una extensió de 20.000 m2.