Tipus de socis

SOCIS NUMERARIS: per a ingressar en l’Associació amb el caràcter d’associat de ple dret, o soci numerari, es considera requisit indispensable ser persona natural, major d’edat, gaudir de capacitat d’obrar, la prova d’identificació amb les finalitats d’aquesta Associació i el pagament de la quota d’ingrés que estigui estipulada.

SOCIS PROTECTORS: tindran la condició d’aquest tipus les persones físiques, pel seu compte, i els representants d’empreses o associacions amb ànim de lucre que paguin una quota especial elevada o el seu valor equivalent en donació de peces de caràcter arqueològic, històric, etnològic o d’altre índole al Museu d'Història de Manacor, o bé procurin a aquest Museu o a l’Associació, una eficient ajuda econòmica o en la millora de les instal·lacions, serveis, tècniques, o en l’augment dels fons del Museu d'Història de Manacor.

Igualment podran ser-ho les associacions sense ànim de lucre que aportin algun tipus de col·laboració que, a judici de la Junta Directiva, justifiqui la concessió d’aquesta distinció.

Aquestes associacions i empreses figuraran com un soci numerari i els seus associats o integrants hauran de fer-se socis per poder gaudir dels mateixos avantatges que els socis de l’Associació del Museu d’Història de Manacor. Dins aquestes associacions i empreses es designarà la persona física que el representi dins l’Associació.

SOCIS HONORARIS: l’Assemblea General podrà nomenar socis honoraris en les condicions, drets i honors que la pròpia Assemblea determini. Així mateix correspon a l’Assemblea General determinar les formes d’adhesió a Amics del Museu, de les associacions i institucions que ho sol·licitin i l’estatut d’associat. La denegació d’admissió podrà ser recorreguda davant l’Assemblea General.