Inauguració Exposició Hippies always welcome de Catalina Julve

 

 

Em fascinen les persones lliures. Sense fermalls, sense prejudicis, sense condi­cionants que vagin més enllà d’una re­lació natural i sincera amb el propi cos, amb la terra, i amb els altres congène­res. En el fons, ho volem ser tots, lliures, i caminam per la vida cercant aquesta llibertat, aquesta facultat innata d’anar a lloure. Això és el que em va fer acostar als hippies, allò que em va fer compren­dre el lema Hippies always welcome. Hi han estat sempre: els qui s’han allunyat del sistema, els incompresos, els qui no han entès mai el poder, ni l’ambició pels béns materials. Els pitagòrics, els qui ja en temps dels grecs postulaven el primi­tivisme, els franciscans i el seu vot de po­bresa natural, els càtars, els joglars, els trobadors, el mite del bon salvatge pre­gonant la bondat intrínseca de la perso­na no instruïda, els naturistes... tots a la seva manera i en el seu temps havien es­tat hippies.

Vaig voler plasmar-los damunt tela, da­munt paper, donar-los forma, interpretar aquesta manera de comprendre la vida. Tanmateix alguna cosa me’n distanciava. Racionalment eren meus, tots aquells hi­ppies i les seves imatges. Però, i emocio­nalment? Vaig nedar endins i fondo en mi mateixa i vaig fitar els qui tenia més a prop. Tots tenim persones a devora qui viu d’una altra manera. Fins i tot nosaltres mateixos, més d’un dia, més d’una tem­porada. De vegades són gent esquerpa, sulla; d’altres, gent amorosa i amatent, però sempre són diferents: alliberats de traves absurdes, amb una connexió màgi­ca amb l’entorn, éssers vius dins un eco­sistema d’éssers vius, ànimes distants del tumult urbà, de la fredor dels carrers, de la convenció i la norma. Si mirau la llum estranya dels ulls dels infants compren­dreu aquesta llibertat que tan pocs sa­ben fer perdurar.

I sí: aquests han estat els meus hippies. Els qui són sempre benvinguts, els qui te­nen la pau perquè són la pau. Els qui es­timen sense haver de pensar per què. Els qui riuen perquè són lliures. Són els meus hippies. Mirau-los. I hi veureu els vostres.

Catalina Julve