Maletes viatgeres

NORMES BÀSIQUES DE PROCEDIMENT PER AL PRÉSTEC DE LES MALETES DIDÀCTIQUES

1. L’entitat interessada en el préstec de les Maletes Didàctiques les ha de sol·licitar al Museu d’Història de Manacor. (publicacionsmuseu@manacor.org). Aquest li comunicarà per correu electrònic la disponibilitat de les dates.

2. La persona que es faci responsable de la maleta didàctica ha de signar la sol·licitud que s’adjunta a aquest document, amb la qual cosa es compromet a retornar el material en les mateixes condicions en què s’ha rebut.

3. Les persones físiques no poden sol·licitar el préstec de les Maletes Didàctiques llevat que demostrin amb un certificat que pertanyen a un grup d’estudi d’educació, com per exemple una entitat d’activitats extraescolars.

4. Les Maletes Didàctiques només s’entreguen a la persona responsable en representació de l’entitat sol·licitant, a l’edifici del Museu d’Història de Manacor (carretera de Cales de Mallorca, km 1,5). La persona responsable es compromet a retornar el material el dia estipulat al contracte de préstec, moment en què es farà una comprovació de l’inventari de la maleta didàctica. La persona autoritzada per al préstec de la maleta didàctica ha de conèixer els materials i estar capacitada per manejar-los.

5. El retorn del material comporta que totes les peces, inventariades prèviament, siguin entregades en la data estipulada al contracte.

6. Les Maletes Didàctiques es poden entregar en un préstec màxim de quinze dies. És important complir el termini de manera que altres entitats puguin fer ús de l’oferta didàctica de les Maletes.

7. En cas de pèrdua o deteriorament de les Maletes Didàctiques i/o dels seus materials, n’assumeix el cost l’entitat signant del contracte de préstec.

8. El Museu d’Història de Manacor agrairà i tendrà en compte els comentaris i propostes de millora del projecte que li facin arribar les entitats que gaudesquin d’aquest programa didàctic.

9. Cada una de les Maletes Didàctiques i els seus continguts estan protegits per la Llei de drets d’autor; no es permet en cap cas la còpia, la utilització amb fins lucratius ni la comercialització.

Descarregar sol·licitut de prèstec amb PDF

Maleta de la sala de prehistòria

 • Comparativa crani de myotragus- crani d’ovella  
 • Rèplica motlo de fosa de punyal i punyal
 • Vas troncocònic  
 • Vas-biberó
 • Espiral (polsera)
 • Fona
 • Formatgera
 • Pectoral

Maleta de la sala romana

 • Seterci del segle I
 • Seterci del  segle III (rèplica en dos tamanys)
 • Tesserae
 • PVPA
 • Llumeta

Maleta de la sala d'antiguitat tardana

 • Escudella de terra sigil·lada africana
 • Solidus d’or
 • Sivella
 • Cassola

Maleta de la sala islàmica

 • Clau
 • Àbac
 • Olla