III CONCURS DE MICRORELATS DEL MUSEU D’HISTÒRIA DE MANACOR

El Museu d’Història de Manacor organitza la tercera edició del Concurs de microrelats per procediment de concurrència competitiva .

Els microrelats han de girar a l’entorn d’un objecte del Museu d’Història de Manacor o del jaciment prehistòric de s’Hospitalet Vell o de la basílica tardoromana de Son Peretó.

Hi poden participar els alumnes que vulguin, que estiguin escolaritzats a Manacor en els cursos de 3r i 4t d’ESO, batxillerat o mòduls professionals el curs 2023-2024.

El període per poder participar al concurs és fins el dia 31 de març de 2024.

Acabat el termini de presentació de sol·licituds es reunirà la Comissió Tècnica Avaluadora i es comunicarà a les tres persones guanyadores.

La setmana del 23 d’abril, amb motiu del Dia del Llibre, es donaran els premis i es farà una lectura pública dels microrelats.

Els tres millors microrelats rebran un obsequi en espècies (material de papereria o informàtic) pel valor estimats:

 • 1r premi en espècies valorat en 150 €

 • 2n premi en espècies valorat en 100 €

 • 3r premi en espècies valorat en 50 €

Un o més premis poden ser declarats deserts si així ho determina la Comissió Tècnica Avaluadora, per manca de participació.

 • Requisits per accedir als premis
 • Ser persona física empadronada i escolaritzada a Manacor en en els cursos de 3r i 4t d’ESO, batxillerat o mòduls professionals el curs 2023-2024

 • Els microrelats i les comunicacions s’han de presentar en català.

 • Tots els microrelats que es presentin han de ser originals i no premiats a altres concursos literaris.

 • Cada persona pot presentar un microrelat.

 • Els microrelats han de constar de dues parts: títol i una narració.

 • Els microrelats han de tenir una extensió màxima de 150 paraules, sense comptar el títol.

 • Els microrelats s’han d’enviar en format Microsoft Word o LibreOffice. El nom de l’arxiu ha de ser el títol del microrelat.

 • Les persones participants es responsabilitzen que no hi hagi drets d’autor o tercers sobre els microrelats presentats i són responsables de qualsevol reclamació.

 • Les persones participants autoritzen l'Ajuntament a difondre els microrelats presentats per qualsevol mitjà.

 • La presentació al concurs implica l’acceptació dels requisits i les seves bases. Tots aquells microrelats que no ho compleixin seran descartats.

 • Els participants han d’enviar el microrelat per correu electrònic a l’adreça museu@manacor.org. A l’assumpte s’ha de posar: III CONCURS DE MICRORELATS DEL MUSEU D’HISTÒRIA DE MANACOR. En el correu, s'han d'adjuntar dos documents:

 • a) Un amb el títol, el pseudònim i el text del microletat.

 • b) I un altre amb les dades següents:

  - Nom i llinatges

  - Domicili

  - Número de DNI o document equivalent

  - Data de naixement

  - Telèfon

  - Adreça de correu electrònic

  - Centre educatiu i curs escolar.

El text íntegre d'aquestes bases i convocatòria es publica al Butlletí de les Illes Balears, al web municipal i a la Base de Dades Nacional de subvencions.