II CONCURS DE MICRORELATS DEL MUSEU D’HISTÒRIA DE MANACOR

II CONCURS DE MICRORELATS DEL MUSEU D’HISTÒRIA DE MANACOR

Objectiu:

El Museu d’Història de Manacor organitza la segona edició del Concurs de microrelats.

L’objectiu d’aquest concurs és fomentar el vincle dels adolescents amb els béns i llegat arqueològic de la ciutat de Manacor per mitjà de l’escriptura.

Aquesta proposta pretén reforçar la figura del Museu, el jaciment prehistòric de s’Hospitalet Vell i la basílica tardoromana de Son Peretó, llocs d’identitat i eixos vertebradors de la cultura local de Manacor i de Mallorca.

Categoria:

Hi poden participar els alumnes que vulguin, que estiguin escolaritzats a Manacor en els cursos de 3r i 4t d’ESO, batxillerat o mòduls professionals.

Tema:

Els microrelats han de girar a l’entorn d’un objecte del Museu d’història de Manacor o del jaciment prehistòric de s’Hospitalet Vell o de la basílica tardoromana de Son Peretó.

Requisits:

  • Els microrelats s’han de presentar en català.

  • Tots els microrelats que es presentin han de ser originals i no premiats a altres concursos literaris.

  • Cada persona pot presentar un microrelat.

  • Els microrelats han de constar de dues parts: títol i una narració.

  • Els microrelats han de tenir una extensió màxima de 150 paraules, sense comptar el títol.

  • Els microrelats s’han d’enviar en format Microsoft Word o LibreOffice. El nom de l’arxiu ha de ser el títol del microrelat.

  • Els participants han d’enviar el microrelat per correu electrònic a l’adreça museu@manacor.org. A l’assumpte s’ha de posar: II CONCURS DE MICRORELATS DEL MUSEU D’HISTÒRIA DE MANACOR. En el correu, s'han d'adjuntar dos documents:

a) Un amb el títol, el pseudònim i el text del microletat.

b) I un altre amb les dades següents:

- Nom i llinatges

- Domicili

- Número de DNI o document equivalent

- Data de naixement

- Telèfon

- Adreça de correu electrònic

- Centre educatiu i curs escolar.

Calendari:

El període per poder participar al concurs és del 20 de gener al 6 d’abril de 2023, fins les 23:59 h.

Dia 11 d’abril es reunirà el jurat i dia 18 d’abril es comunicaran les tres persones guanyadores.

La setmana del 23 d’abril, amb motiu del Dia del Llibre, es donaran els premis i es farà una lectura pública dels microrelats.

Jurat:

El jurat estarà format per:

Antoni Ferrer, bibliotecari

Magdalena Salas, directora del Museu

Isabel Andreu, filòloga

M. José Rivas, arqueòloga.

El jurat valorarà la reflexió sobre la peça o lloc escollit, l’originalitat, les habilitats lingüístiques i la qualitat literària.

Premis:

S’estableixen els tres premis següents:

Primer premi: 150 €

Segon premi: 100 €

Tercer premi: 50 €

Un o més premis poden ser declarats deserts si així ho determina el jurat, per manca de participació.

El veredicte es donarà a conèixer per mitjà de correu electrònic, per xarxes socials i s’avisarà als corresponents instituts o escoles. El resultat sortirà el dia 18 d’abril.

Les persones participants es responsabilitzen que no hi hagi drets d’autor o tercers sobre els microrelats presentats i són responsables de qualsevol reclamació.

Les persones participants autoritzen l'Ajuntament a difondre els microrelats presentats per qualsevol mitjà.

La presentació al concurs implica l’acceptació dels requisits i les seves bases. Tots aquells microrelats que no ho compleixin seran descartats.